تست تصادف IIHS ماشین 2015 Jeep Cherokee

تست تصادف IIHS برای ماشین 2015 Jeep Cherokee

جیپ چروکی 2015 با سرعت 40 کیلومتر در ساعت از سمت راننده مطابق با استاندارد های IIHS مورد تست تصادف اصابت قرار می گیرد و  ارزیابی کلی آن می توان گفت این خودرو در حاشیه قرار دارد.

1.7 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل