کنترل ارتفاع فعال خودرو لکسوس

کنترل ارتفاع فعال خودرو های لکسوس

کنترل ارتفاع فعال برای تنظیم اندازه و فاصله بدنه خودرو تا زمین، مطابق با شرایط رانندگی قابل دسترس است. تنظیم فعلی به صورت چند اطلاعات نمایش داده می شود. 

ویدیوهای مشابه