مرور اطلاعات حالی Google Maps

مرور اطلاعات خود در حالی که در راه هستید، همه در Google Maps

نگاهی به اطلاعات مربوط به مقصد خود در طول سفر خود در نقشه های گوگل داشته باشید، منوها، ساعت ها و سایر اطلاعات مفید تنها با یک ضربه و لمس در دسترس هستند.

ویدیوهای مشابه