ساخت میز و گلدان

یک ایده عالی با سیمان برای ساخت میز و گلدان!

این ایده برای ساختن میز و گلدان کنار آن را در نتران ببینید و با وسایل ساده یک نمونه از این میز و گلدان سیمانی درست کنید. این وسایل سیمانی کاربردی برای استفاده در باغ مناسب به نظر می رسند.

... توضیحات کامل