آزمایشگاه پرورش گیاه در کره جنوبی

روال کار یک آزمایشگاه پرورش گیاه در کره جنوبی!

در این فیلم ببینید که پرورش گیاهان به صورت علمی در آزمایشگاه پرورش گیاه در کره جنوبی چگونه انجام می شود و این آزمایشگاه از چه تجهیزاتی برای پرورش گیاهان مختلف و بررسی آنها استفاده می کنند. هر چه باشد پرورش گیاه یک علم است نه فقط یک کار سنتی!

... توضیحات کامل