آیا گلوله اسلحه با شعله آتش معمولی شلیک می شود؟

ما در اینجا بررسی خواهیم کرد که فشنگ اسلحه در مقابل آتش چقدر خطرناک است؟ در ابتدا، به یاد داشته باشید که به هیچ وجه این مدل آزمایشات را در خانه امتحان نکنید. این آزمایش های دیدنی با رعایت نکات ایمنی کامل صورت پذیرفته اند ، پس از تماشای آن ها لذت ببرید. به نظر شما آیا یک فشنگ تپانچه با شعله آتش معمولی شلیک خواهد شد؟ یک گلوله اسلحه جنگی چه اثری را از خودش نشان خواهد داد ؟ این فیلم را مشاهده کنید و از این آزمایشات جالب لذت ببرید. همچنین می توانید اثر فشار یک پرس 100 تنی روی گلوله اسلحه را بررسی کنید.

... توضیحات کامل