کلیپی گروه خانواده Latitude دل

کلیپی از گروه خانواده Latitude شرکت دل

حرفه ای هایی که در محیط های خطرناک کار می کنند اما هنوز نیاز به یک کامپیوتر هوشمند و باتجربه دارند، ما در  کنار آن ها خواهیم بود تا این خواسته را برای هر شخصی حقیقی کنیم.

... توضیحات کامل