لیام نوآوری

لیام، داستان یک نوآوری

نوآوری واقعی به معنی این است که چه اتفاقی برای یک محصول در هر مرحله از چرخه تولید آن می افتد .لیام آی فون شما را آماده می کند، بنابراین مواد داخل می توانند به بهترین شکل ممکن طراحی شوند. 

ویدیوهای مشابه