کاردستی با کاغذ

آموزش ساخت کاردستی پیشگویی آینده با کاغذ!

این کاردستی کاغذی که توسط انگشتان دست کنترل می شود با نوشته هایی که بر روی سطوح آن توسط شما نوشته شده است، می تواند آینده را پیشگویی کند. از سالها قبل من به یاد دارم که این کاردستی بامزه یک شوخی دوستانه خنده دار بود که ساعت ها ما را سرگرم می کرد. نحوئه ساخت این کاردستی کاغذی پیشگویی آینده را در نتران تماشا کنید.

ویدیوهای مشابه