ایده با آینه قدیمی

ایده جالب برای استفاده مجدد از آینه قدیمی

اگر یک آینه شکسته قدیمی در خانه دارید، آن را دور نیاندازید! شما نیز می توانید به این روش ساده و جالب آینه قدیمی و شکسته خودتان را بازیافت کنید. این یک ایده بی نظیر و ساده برای بازیافت آینه شکسته و ساخت یک آینه شیک و تزئینی در خانه است. می توانید با گلهای کاغذی و پوست دور ریختنی خوراکی هایی مانند پسته آن را درست کنید. خودتان این فیلم را تماشا بنمائید تا با مراحل ساخت و بازیافت این آینه شکسته آشنا شوید.

... توضیحات کامل