نقاشی کودکان

مراحل کشیدن نقاشی دهکده کودکانه با مداد!

این فیلم آموزشی به کودکان نحوه رسم دهکده با خانه های روستایی و درخت و پرچین را آموزش می دهد. این نقاشی با مداد کشیده می شود و طی آن بچه ها اصول اولیه و مهم کشیدن نقاشی شکل های متداول در طرح های مختلف را یاد می گیرند.

... توضیحات کامل