ناامن ماشین 2017 Fiat Punto

ناامن ترین ماشین سال گذشته، 2017 Fiat Punto

اتومبیل 2017 Fiat Punto در آزمایش تصادفات انجام شده از 5 ستاره، هیچ ستاره ای دریافت نکرد تا عنوان ناامن ترین ماشین تست شده در سال 2017 را به خود اختصاص دهد.

3.4 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل