قطار الکترونیک جهان

ساده ترین قطار سرگرمی الکترونیک در جهان

این قطار از یک سیم مسی، آهنرباهای قوی و یک باتری سلولی خشک ساخته شده است. باتری و آهن رباها، توسط القاء نیروی الکترو مغناطیس در سیم پیچ این حرکت را ایجاد می کنند. در این ویدئو 2 دقیقه ای ببینید که باتری چگونه در این سیم پیچ به حرکت می افتد.

  • برای داشتن چنین قدرتی باید از یک باتری خشک استفاده کنید، همچنین آهنرباهای نئودیمیوم (آهنرباهای فوق العاده قوی که با فلز پوشانده شده اند) و یک سیم که روکش آن برداشته شده باشد.
  • همچنین یکی دیگر از نکته های این قطار ساده این است که قطر آهنرباها بیشتر و بزرگتر از قطر باتری سلول خشک است.
  • در این قطار یک جریان الکتریکی از آهنرباهایی نئودیمیوم در سیم پیچ جریان می یابد و این سیم پیچ تنها در ناحیه مابین آهنرباهای مغناطیسی تحت تاثیر انرژی القایی الکترومغناطیسی قرار می گیرد.
  • نیروی الکترومغناطیسی در یک طرف از قطبهای مغناطیسی آهن رباهای نئودیمیوم خودشان را به یک سمت دفع می کنند، همچنین در طرف مقابل نیروی الکترومغناطیسی در قطبهای دیگر خودشان را جذب می کنند.
  • همه نیروی الکترومغناطیسی در یک مسیر با قدرت قطب های متفاوت آهن رباها کار می کنند و نتیجه آن یک نیروی القایی مغناطیسی بزرگ در سیم پیچ است.
  • این پدیده ای است که باعث حرکت و همچنین نیز ادامه یافتن حرکت باتری در سیم پیچ می شود.
... توضیحات کامل