تماس ساعت سری 4 Apple Watch

تماس گرفتن از طریق ساعت سری 4 Apple Watch

برقراری تماس تلفنی توسط ساعت های سری 4 اپل در دسترس شما بسیار ساده و آسان است، فقط کافست تا از سیری بخواهید. خودتان دراین ویدئو ببینید که چگونه می توانید تماس ها را سریع برقرار کنید.

... توضیحات کامل