خرگوش کاموایی با فریم هویج قلبی

آموزش درست کردن خرگوش کاموایی با فریم هویج قلبی برای دکور!

ساختن این کاردستی کاموایی ساده و آسان خرگوشی که یک آویز دیواری به شکل خرگوش های کوچک قرار گرفته در فریم هویج قلبی شکل است را با جزئیات کامل یاد بگیرید. برای ساخت کاردستی آویز دیواری خرگوش کاموایی نیاز به بافتن نیست و با روش ساده این خرگوش با کاموا درست خواهد شد.

... توضیحات کامل