بررسی سیستم 3930 Dell Rack

قدرتمندترین ایستگاه کاری 1U در جهان، دارای قابلیت دسترسی از راه دور، با قابلیت دسترسی قابل توجه و عملکرد کلاس عالی برای ایستگاه های کاری حرفه ای، سیستم منجصر به فرد  3930 Rack دل.

... توضیحات کامل