آموزش نقاشی ساده و ساخت کاردستی سه بعدی آسان با نقاشی!

این فیلم آموزشی نحوه کشیدن نقاشی ساده پروانه و ساختن یک کاردستی سه بعدی با استفاده از آن را به شما نشان خواهد داد. این آموزش با استفاده از کاغذ ساده یک شکل پروانه را می سازد و سپس با قرار دادن این پروانه بر روی یک صفحه کاغذ، یک کاردستی سه بعدی پروانه زیبا را می سازد. با ما در نتران همراه باشید تا نحوه ساختن این کاردستی پروانه سه بعدی را تماشا کنیم.

... توضیحات کامل