رانندگی کامیون الکتریکی Lamberet شهر سیستم VSE

رانندگی کامیون الکتریکی Lamberet در شهر و سیستم VSE آن

در  این ویدئو می توانید کامیون خودران شرکت Lamberet را مشاهده کنید که با بهره وری از سیستم VSE از کوچک ترین نقاط شهری نیز عبور می کند.

... توضیحات کامل