سوپاپ هیدرولیکی تحت کنترل الکترونیکی برای کامیون و تریلر DTS VSE NEW!

سیستم تعلیق کامیون و تریلر پویا نام مشترک برای کنترل های الکترومغناطیسی و هیدرولیکی چرخها برای کامیون ها و تریلرها است. DTS به ویژه برای برنامه های کاربردی با مرکز جاذبه بالا، ارتفاع بارگذاری ثابت، حمل و نقل سنگین و موارد خاص در زمینه های تعلیق و راحتی بسیار مناسب است.

... توضیحات کامل