تکامل دوربین 1816 2019  

تکامل دوربین ها از سال 1816 تا 2019  

شما در این ویدئو خاص و منحصر به فرد می توانید سیر تکامل و تحول دوربین های عکس برداری، از ابتدای خلقت و ساخت آن ها تا کنون را مشاهده کنید. ببینید که این گجت ها و ابزارهای الکتریکی چگونه به عنوان اولین نسخه های ساخته شده خود توانسته اند به عنوان یک ابزار مهم شناخته شوند و بعد از گذشت زمان ها و تا کنون همچنان نیز به عنوان نسخه های ارتقاء یافته تولید شده اند و توانسته اند تا نظر بسیاری از افراد جهان را به خود جلب کند. ببینید که اولین دوربین ها در سال های بسیار گذشته و در دهه 1816 چگونه بوده اند و اکنون در سال 2019 این دوربینهای جدید چگونه به نظر می رسند. دوربین هایی که در طول گذشت زمان تحول یافته و به مدل های بدون آینه و حتی فول فریم تبدیل شده اند. شما می توانید نام و سال ساخن ابن دو ربین ها را نیز مشاهده کنید تا با آن ها بییشتر آشنا شوید.

ویدیوهای مشابه