خودروهای Google Street برای نقشه برداری 10 ساله می شوند!

این ویدئو در سال 2017 سالگرد 10 ساله نمایش Google Street را نمایش می دهد. بسیاری از ما خودروهای نمادینی را که در خیابان ها رانندگی می کنند، دیده ایم و حتی بیشتر، تصاویری که از وسیله نقلیه نیز وجود دارند، این ماشین های خیابان گرد اخیرا نگاه جدیدی به خود جلب کرده اند و ارتقاء یافته اند، بعد از 10 سال، این خودروها میلیون ها مایل را راندند و بیش از 80 کشور را به نقشه کشیده اند. این سال یک شروع جدید برای این سفرهای جاری و طولانی است.

7.5 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل