تست آزمون تصادف IMMI برای کامیون ها

در تاریخ 26 آگوست، IMMI مهمترین نکات ایمنی در مورد بستن کمربند در کامیون ها را نشان داد که با رانندگی یک کابین کامیون و یک سرنشین با کمربند بسته و یک مسافر بدون کمربند، این آزمایش را مورد تست تصادف قرار داد.

... توضیحات کامل