آفرود بیابانی کیا تلوراید 2023

تست آفرود بیابانی ماشین کیا تلوراید 2023

تماشا کنید که ماشین جدید کمپانی کیا، یعنی تلوراید 2023، چگونه در مسیرهای آفرودی عمل می کند. این اتومبیل شاسی بلند دارای چهره های خاص و مهم تر از آن، قابلیت های آفرودی فوق العاده است. در این آزمایش آفرود، راننده خودروی تلوراید 2023 از جاده به سمت بیابان حرکت می کند تا به شما نشان دهد که رانندگی با این خودرو کیا در مسیرهای آفرود بیابانی چگونه است. صحنه هایی از عبور این خودرو از روی مسیرهای پر از سنگ را مشاهده می‌کنید که عبور از آن کار خودروهایی با چرخ ها و فنر های قدرتمند است. این مسیر پر از سنگ به صورت اختصاصی توسط آزمایش کننده ها ایجاد شده تا تلوراید 2023 را تحت آزمایشی سخت قرار دهند. در بخش دیگری از این آزمایش، کیا تلوراید در مسیری گل آلود حرکت می کند که با چالش زیادی برای آن همراه است. با ما در نتران این کلیپ هجان انگیز را تماشا کنید.

... توضیحات کامل