بزرگترین ارتشهای نظامی در جهان از سال 1816 تا 2019

این ویدئو جالب به ما اندازه پرسنل ارتش هر کشور در هر سال از دوره زمانی سالهای 1816 تا 2019 میلادی را نشان می دهد که حتی شامل دوره های جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم نیز می شود و شما می توانید ببنید که از سال های گذشته تا کنون کدام کشورها بزرگترین ارتش های دنیا را در اختیار داشته اند و اکنون چه کشورهایی بزرگترین ارتش ها را به خود اختصاص داده اند. در کل می توان گفت که پرسنل ارتش تحت عنوان های رسمی به عنوان سربازی تعریف می شود که از اول هر سال آماده جنگ می باشند. سربازان در نیروهای ذخیره، نیروهای استعماری، نیروهای نامنظم مانند واحدهای دفاع مدنی، نگهبانان مرزی و همه این موارد از ارتش یک کشور محسوب می شوند و شما اکنون می توانید ببنید که کدام کشورها در سال های 1816 تا 2019 میلادی بزرگترین ارتش های جهان را داشته اند.

... توضیحات کامل