ربات سربازان منسوخ

ربات های جدید می توانند سربازان را منسوخ کنند

یک ربات جدید هوشمند و بسیار شبیه در اینجا وجود دارد، و شاید به زودی آن را در ارتش نیز خواهیم دید! همانطور که شاید بدانید، یکی از جدیدترین ربات های انسانی شرکت بوستون داینامیک، ربات اطلس است که شبیه به انسان ها راه می رود، می دود و حتی برخی از حرکات اکروباتیک را نیز انجام می دهد. این ربات جالب توسط شرکت بوستون داینامیک تولید شده و شما می توانید در نتران، مطالب بییشتری در مورد این ربات اطلس را مشاهده کنید. اما این فیلم یک تقلید طنز گونه است و متعلق به این شرکت نمی باشد، این فیلم با صحنه های ویژه توسط تیم Corridor ایجاد شده است و با شرکت Boston Dynamics هیچ گونه ارتباطی ندارد. با این حال این ویدئو جالب می تواند آینده ربات های سرباز و جنگنده را به ما نشان بدهد، ربات هایی که هیچ چیز جلودار آن ها نیست.

... توضیحات کامل