معرفی یک ربات جوشکار؛ جوشکاری با ربات FANUC

این ویدئو در اصل مقایسه جوشکاری با ربات صنعتی FANUC ARC Mate 100iD/10L ، در مقابل جوشکاری با ربات مشارکتی FANUC CRX را به ما نشان می دهد. ربات های جوشکار به بهبود تولید فرایند جوش بدون اضافه کردن نیروی کار کمک می کنند، هوشمندانه تر کار خواهند کرد و آسیب های محل کار را به طور چشم افزونی کاهش می دهند، همچنین می توانند در جایی کار کنند که مردم عادی نمی توانند. این نمونه ربات های جوشکار اغلب در صنعت خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرند. شما در این ویدئو با عملکرد دو ربات جوشکار FANUC ARC Mate و FANUC CRX آشنا خواهید شد، یکی از آن ها تمام اتوماتیک و دیگری یک ربات مشارکتی برای جوشکاری است.

... توضیحات کامل