ربات پارکورکار اطلس

رونمائی از ربات پارکورکار اطلس

ربات Atlas، پارکور را انجام می دهد، با استفاده از یک نرم افزار کنترلی و با استفاده از کل بدن از جمله پاها، بازوها و زانوها، قدرت و انرژی برای پریدن را تامیئن می کند و از طریق ورود به سیستم و اندازه گیری مشخصات جهش، مراحل را بدون شکست و حتی کاهش سرعت پشت سر می گذارد. (ارتفاع جعبه ها 40 سانتیمتر). اطلس با استفاده از دید رایانه ای، به خودی خود با توجه به نشانگرهای قابل رویت، به درستی به زمین ضربه می زند و به موقع می پرد.

... توضیحات کامل