تماس خودکار تلفن اندروید

بررسی تماس خودکار برای تلفن های اندروید

در این ویدئو می توانید بررسی تماس خودکار تلفن های اندروید را مشاهده کنید، با استفاده از حرکت دست در روبروی سنسور روبرو می توانید این کار را انجام دهید، فقط زمانی که آن را فعال کنید.

... توضیحات کامل