5 آزمایش علمی با رنگ خوراکی برای دیدن اثر چگالی مایعات!

این 5 آزمایش علمی دیدنی را تماشا کنید تا متوجه شوید مایعات و اجسام با چگالی های مختلف در هنگام برخورد با یکدیگر چگونه عمل می کنند. این آزمایش علوم در دوران ابتدایی تاثیر فوق العاده ای در فهمیدن عملکرد مایعات و جامدات در برخورد با یکدیگر خواهد داشت. این آزمایش های علمی با بهره گیری از رنگ های خوراکی به خوبی برخورد مایعات دارای چگالی های مختلف با یکدیگر را به نمایش می گذارند.

... توضیحات کامل