سری کامیون خودران Semi تسلا اندازی

سری کامیون های خودران Semi کمپانی تسلا راه اندازی می شوند

کامیون های خودران Semi که توسط کمپانی Tesla با بهترین کیفیت و قدرتی خارقالعاده ساخته شده اند، همچنین اگر توجه کنید متوجه می شوید که صدای کمی در هنگام حرکت آن ها وجود دارد. ولقعا آینده در اینجاست.

... توضیحات کامل