دست رباتی xArm کارآمد

معرفی و بررسی دست رباتی و یا xArm بسیار کارآمد

دنیای "جتسون ها" فقط به واقعیت نزدیک تر می شود. ربات ها بر دنیای ما چیره شده اند و اکنون یک ربات بسیار کارآمدو موثر دیگر، که به عنوان یک دست می تواند به بسیاری از اومور کمک کند.

... توضیحات کامل