ویندوز ویستا نسخه 2018 طرحی مفهومی

ویندوز ویستا، نسخه 2018 (طرحی مفهومی)

'وو' و سرو صداها دوباره شروع می شود. ویندوز ویستا با نسخه جدی 2018. البته این یک طرح مفهومی می باشد که توسط کامر کان Avdan طراحی شده است.

... توضیحات کامل