تکنولوژی پیشرفته دانشگاه ای تی ببینید

تکنولوژی پیشرفته دانشگاه ام ای تی را ببینید!

در رسانه های آزمایشگاهی MIT، گروه رسانه های آن جا معتقد اند که آینده محاسبات و دسترسی به صورت لمسی است.

امروزه با به نمایش گذاشتن یک قالب جدید و پلت فرم جدید دانشگاه MIT اعلام می کند که این طرح برای تصور کردن رابط های فردا است.

این تکنولوژی تقریبا مثل یک میز از گل رس است، همچنین یک قالب سطحی که به شکل سه بعدی تغییر شکل می دهد، به کاربران اجازه می دهد که نه تنها با محتوای دیجیتال در meatspace تعامل داشته باشند، بلکه حتی از صدها مایل دور تر بتوانند در اینجا حرکات خود را کنترل کنند. و این تنها آغاز است.

... توضیحات کامل