سبد موتور چرخ الکتریکی DS Raider Extra متصل

یک سبد به موتور چهار چرخ الکتریکی DS Raider Extra متصل می شود!

این وسیله نقلیه الکتریکی می تواند در هر جاده ای مورد استفاده قرار گیرد، یک وسیله الکتریکی مناسب برای حمل و نقل قابل تنظیم با آن، برای رفع نیازهای امنیتی، امنیت زمین های کشاورزی، استفاده در باغ ها و بیشتر ...

... توضیحات کامل