تست تصادف Euro NCAP خودرو Mazda 6

تست تصادف Euro NCAP برای خودرو Mazda 6

Euro NCAP یک سری آزمون های تصادف بر روی هر مدل آزمایش شده انجام می دهد. مانند آزمون ضربه مقابل، ماشین با یک ضربه یک سد را تحت تاثیر قرار می دهد. یک آزمون ضربه افقی جلویی، 40٪ از عرض ماشین، به یک مانع قابل تغییر، ببینید که چگونه خودرو مزدا 6 از این آزمون ها نمره کامل را کسب می کند.

Euro NCAP یک سری آزمون های تصادف بر روی هر مدل آزمایش شده انجام می دهد. مانند آزمون ضربه مقابل، ماشین با یک ضربه یک سد را تحت تاثیر قرار می دهد. یک آزمون ضربه افقی جلویی، 40٪ از عرض ماشین، به یک مانع قابل تغییر، ببینید که چگونه خودرو مزدا 6 از این آزمون ها نمره کامل را کسب می کند.

3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل