پورشه

با پیست رانندگی پورشه از محدودیت های خود فراتر بروید!

تصور کنید در محدودیت ها توقف کنید؟ اما شما می خواهید رویاهایی را زندگی کنید که احساسات را با تجربه های شدید رانندگی و سرعت به چالش بکشید. بنابراین چالش را بپذیرید و مسیر خود را به سمت ناشناخته ها در مراکز تجربه رانندگی پورشه تغییر دهید. ماشین های پورشه هر محدودیتی را پشت سر می گذارند و شما می توانید در پیست های حرفه ای و مراکز تعلیمی این شرکت به رانندگی به سرعت و هیجان بالا بپردازید.

... توضیحات کامل