بررسی علمی پرواز هواپیما

هواپیما چطوری پرواز می کند؟ | بررسی علمی پرواز هواپیما با انیمیشن

این فیلم انیمیشنی به شما نشان می دهد که یک هواپیما چگونه با کنترل جریان هوا قادر است از سطح زمین بلند شود و در آسمان نیز کنترل خود را برای چرخش ها و تغییر مسیر در اختیار داشته باشد. اگر برای شما سوال پیش آمده که چطوری هواپیما قادر است در آسمان پرواز کند و نیروی جاذبه زمین آن را به سمت خود نمی کشد، این فیلم را پخش کنید تا به صورت علمی پروسه حرکت هواپیما در آسمان را مشاهده کنید.

... توضیحات کامل