بررسی علمی نیروی گرانش

جاذبه چیست و دقیقا چطوری کار می کند | بررسی علمی نیروی گرانش

اگر می خواهید بدانید نیروی جاذبه چیست و کشیده شدن اجسام به سمت زمین به چه علت است، این فیلم را ببینید تا به صورت علمی با مفهوم جاذبه آشنا شوید. جاذبه درواقع انحنا در فضا-زمان است و این انحنا هر چقدر که جسم سنگین تر باشد، عمیق تر خواهد بود. انحنای ایجاد شده در فضا-زمان دقیقا به دور جسم ایجاد کننده انحنا خواهد بود. اجسامی که در شعاع این خمش ایجاد شده در فضا-زمان قرار بگیرند، به سمت مرکز آن کشیده می شوند که مکان حضور جسم ایجاد کننده انحناست. برای مثال می توانید به یک ترامپولین توجه کنید که وقتی جسم سنگینی درون آن قرار می گیرد به سمت پایین کشیده می شود، سپس هر جسم سبک تر از آن را روی ترامپولین بیاندازید، به سمت جسمی که در مرکز ترامپولین قرار دارد، کشیده می شود.

... توضیحات کامل