ربات HRP-4C Miim شبیه انسان رود

ربات HRP-4C Miim شبیه به انسان ها راه می رود

شرکت AIST موفق به ساختن یک ربات جدید به نام HRP-4C Miim شده است که همانند انسان ها می باشد و همانند یک انسان راه ی رود. این ربات زانوهایش را خم می کند و پای خود را به سمت بالا / پایین حرکت می دهد. این ربات با ترکیب هوش مصنوعی AI می توانند همانند یک انسان واقعی باشد.

ویدیوهای مشابه