نگاهی به خودرو شاسی بلند لندرور دیسکاوری 2024

نگاهی به خودرو شاسی بلند لندرور دیسکاوری 2024

لندرور دیسکاوری 2024 از تولیدات جدید لندرور را در این فیلم ببینید که چگونه طراحی شده و در حرکت های معمولی چگونه عملکردی دارد.

... توضیحات کامل