برخورد ستاره های نوترونی در فضا

برای اولین بار، دانشمندان به طور مستقیم امواج گرانشی، موج شکن در فضا را تشخیص دادند. نور چشمگیری از برخورد دو ستاره نوترونی ایجاد می شود و این اولین بار است که یک رویداد کیهانی در هر دو امواج گرانشی و نور مشاهده شده است.

... توضیحات کامل