بازی ربات هاست ربات داینامیک بوستون

اکنون زمان بازی ربات هاست، ربات های داینامیک بوستون

در این ویدئو در طول یک بازدید از روبات های داینامیک در دانشگاه بوستون، یک ربات دو پا با یک ربات چهار پا آشنا می شود. ربات های داینامیک دانشگاه بوستون یا تکنولوژی های پیشرفته ساخته شده اند و می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند در اینجا برخورد این دو ربات با یکدیگر را مشاهده کنید.

... توضیحات کامل