طرح مفهومی خودرو پورشه 917 جشنی افسانه ای خودرویی

طرح مفهومی خودرو پورشه 917، جشنی افسانه ای برای خودرویی بی نظیر

طرح مفهمومی جدید خودرو 917 پورشه با احترام به نمونه 917 از سال 1970ساخته شده است که به اولین پیروزی کلی شرکت در 24 ساعت منجر شده است. شما در این ویدئو می توانید نگاهی دقیق تر به طراحی این خودرو و همچنین نگاهی به نمایشگاه ویژه 50 ساله پورشه 917 بیاندازید. بیایید این اتوموبیل های قدیمی917 پورشه را بهتر بشناسیم و جدیدترین نمونه مفهومی این خودرو را در یک نمای عالی مشاهده کنیم.

6 هزار بازدید 5 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل