ایمنی کامیون Volvo

ویژگی های ایمنی جدید طراحی شده در کامیون های Volvo

تصادف چیزی است که هر راننده ای می خواهد از آن اجتناب کند، و هر روز، چند هزاران حادثه ترافیکی اتفاق می افتد. دو ویژگی جدید ایمنی Volvo Trucks، ولوو دینامیک فرمان با کمک ثبات و فرمان پویای ولوو با Lane Keeping Assist، برای نجات جان و کمک به رانندگان برای مقابله با موقعیت های غیر منتظره ترافیکی طراحی شده اند.

... توضیحات کامل