ترانسفورماتور خودرو بی ام و

ترانسفورماتور خودرو BMW، واقعی و شگفت انگیز

اولین خودرو تبدیل شونده Letrons همانند فیلم Transformer یا همان تبدیل شوندگان برای تکمیل 8 ماه طول کشیده است. Letron ها می توانند برای فروش باشند اگر خریداران پروژه ها و دلایل آنها برای استفاده، مطابق معیارهای تیم Letron باشد.

... توضیحات کامل