جامدادی رومیزی

نحوه ساخت جامدادی رومیزی با لوله کردن کاغذ!

با لوله کردن کاغذ و قرار دادن آنها با چسب در کنار هم، می توانید یک جامدادی رومیزی زیبا درست کنید که به سادگی تزیین شده و مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه ساخت این جامدادی کاغذی برای قرار دادن روی میز را در این آموزش کامل در نتران تماشا کنید.

ویدیوهای مشابه