پرنده رقصان کاغذی اوریگامی

راهنمای ساخت پرنده رقصان کاغذی با اوریگامی 🐥

ساختن یک پرنده متحرک را در این آموزش ساخت اوریگامی مشاهده کنید و طی حدود 4 دقیقه ببینید که چگونه می توان یک پرنده با پاهای ثابت با کاغذ ساخت که می تواند تا حدودی خود را سر پا نگه دارد! این آموزش اوریگامی کمی متفاوت تر از طرح های دیگر است و ساخت آن نیاز به قیچی هم دارد، پس برای کودکان خردسال بدون نظارت مستقیم والدین توصیه نمی شود. البته که کار با قیچی فقط برای ساخت پاهای این پرنده مورد استفاده قرار خواهد گرفت وچند ثانیه بیشتر طول نمی کند. پس با ما در نتران این فیلم آموزشی ساخت پرنده در حال رقص اوریگامی را تماشا کنید.

... توضیحات کامل