موشک کاغذی

موشک کاغذی بومرنگی بسازید که دور می زند و بر می گردد!

نحوه ساخت یک موشک بازگشتی که شبیه به یک بومرنگ یک مسیر دایره ای را پرواز می کند و به سمت شما باز می گردد را در این فیلم آموزشی 6 دقیقه ای تماشا کنید. این موشک نوک تیز که طرحی خاص دارد به موشک بومرنگی معروف است و نحوه ساخت آن چندان پیچیدگی ندارد.

ویدیوهای مشابه