خودرو Lexus LC 500 V8 صدای

خودرو Lexus LC 500 V8 و صدای بی نظیر آن

ما صدای مناسب و بسیار گوش نواز موتور V8 قدرتمند و  سیستم طبیعی V8 به موتور Lexus LC 500 منتقل می شود، را جشن می گیریم.

ویدیوهای مشابه