بازی Hellblade: Senua's Sacrifice

بررسی بازی Hellblade: Senua’s Sacrifice

بازی Hellblade: قربانی Senua، با سبک نینجا مانند و شمشیری خود، یک بازی متفکرانه و استادانه با داستانی جالب می باشد، این بازی، زندگی را در یک جهان پر از تاریکی به تپش می اندازد و شما باید با راهکارهای متفکرانه بر دشمنان خود غلبه کنید تا پیروز و موفق شوید.

... توضیحات کامل